@RazorbackGYM Wins on Senior Night at Nebraska, 196.7 - 196.350