#44 Cameron Vail

DB | Fr | 6-1 | 180 | Bryant, Ark. | Bryant HS