#14 Nathan Parodi

DB | R-Fr | 5-9 | 161 | Austin, Texas | Lake Travis HS